Els terres usats, comunament, en una instal·lació de sala blanca han de ser nets, no porosos, aptes per a una neteja i desinfecció periòdica i resistents a les operacions i trànsit a què es sotmetin.

Per aquests motius i, prenent com a base els requisits i particularitats de la zona on s’instal·lin, poden realitzar-se amb diferents materials:

Terra de resina Epoxi: El revestiment del terra és continu a tota la superfície, mitjançant l’aplicació d’una emulsió de grànuls de quars i resina Epoxi.

Terra de PVC: es tracta de revestir el terra amb PVC antiestàtic de 2-3 mm d’espessor, ja sigui amb un rotlle continu o amb llosetes normalment de 600 x 600 mm. enganxades al terra amb una capa anivelladora i soldades entre si.

Terra de Pintura Epoxi: consisteix en l’aplicació directa de la pintura Epoxi damunt d’una solera, prèviament tractada i preparada.

Hi ha d’altres materials com ara el terratzo farmacèutic, porcellànic en rajoles etc molt menys utilitzats, però tan mateix vàlids per a certs tipus d’instal.lacions.

Per a la instal·lació de qualsevol d’aquests paviments, resulta imprescindible disposar d’una solera adequada, llisa, dura, seca i amb una bona planimetria.