Aquest lloc Web és propietat exclusiva d’INGELYT S.L. , ubicat al C/ Indústria 127, 08025 Barcelona- CIF B-06992138. Inscrit al Registre de Barcelona.

Les disposicions generals, les quals s’exposen a continuació, regulen l’accés i utilització de la pàgina ingelyt.com portal on-line a través del qual la societat INGELYT S.L. fa publicitat i ofereix el seus serveis.

. Preguem a l’usuari que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc Web i fer ús dels materials inclosos implica que Vostè ha llegit i acceptat, sense cap mena de reserva, aquestes disposicions.

De forma addicional, INGELYT S.L. podrà establir unes condiciones particulars que regulen la utilització i/o contractació de serveis específics que s’hagin ofert als usuaris a través d’aquest lloc Web. Abans d’utilitzar i/o contractar aquests serveis, llegeixi atentament les esmentades condicions. L’ús i/o contractació d’aquests serveis implicarà l’acceptació complerta de les condicions particulars.

1. MARC CONCEPTUAL

1.1  Entenem com a disposicions generals, el conjunt de normes que regulen l’accés, utilització, navegació i/o contractació de serveis per part de l’usuari respecte al contingut del lloc web.

1.2  Entenem com a “lloc Web” el portal online: ingelyt.com amb tots els seus continguts i aquells hipervincles que redireccionen a materials que siguin propietat d’INGELY, S.L.

1.3 Entenem per “usuari” tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi i/o participi dels serveis i activitats, ja siguin amb caràcter gratuït o onerós, desenvolupats en aquest lloc Web.

1.4 Entenem per “contingut” tota la informació que es mostra en aquest lloc Web; constituït, a títol merament enunciatiu, per textos, informacions, bases de dades, gràfics, fotografies, dissenys, Software, musica, vídeos.

 

2. PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL.LECTUAL

INGELYT, S.L., per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial d’aquesta pàgina Web, així com dels seus continguts. CSD o de El USUARIO se compromete a respetar todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de dicha página. CSD o l’USUARI es comprometen a respectar tots els drets de Propietat Intel·lectual e industrial de l’esmentada pàgina.  Podrà visualitzar els elements del lloc Web i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siguin, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per tant, en resta totalment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, lliurament o qualsevol altra forma d’explotació, així com la modificació, alteració o descompilació, sense autorització explícita i escrita per part d’INGELYT S.L. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi hagi instal·lat al lloc Web.

3. ACCÉS, UTILITZACIÓ DE CLAUS, NAVEGACIÓ I CONTRACTACIÓ

3.1 L’accés al lloc web: ingelyt.com per part dels usuaris es de caràcter lliure i gratuït, no obstant, alguns dels serveis i continguts que ofereix INGELYT S.L. o tercers poden estar subjectes a contractació prèvia i/o al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini a les corresponents Condicions Particulars, en la manera en què aquestes ho disposin.

3.2 Queda totalment prohibida la contractació de serveis a través d’aquest lloc Web per part de menors d’edat, sense el consentiment explícit i anterior dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, d’acord amb la legislació vigent.

3.3 En cas que per a la utilització i/o contractació d’un servei del lloc Web, l’usuari hagués de dur a terme una alta de registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es facilités a l’usuari una contrasenya o clau d’accés, hom s’ha de comprometre a fer un ús diligent i mantenir en secret la contrasenya, clau per accedir a aquets serveis. D’aquesta manera, els usuaris són responsables de l’adequada confidencialitat de les claus i contrasenyes que se li hagin facilitat.

D’igual manera, serà responsabilitat de l’usuari, la correcció i veracitat de les dades que aporti o li hagin estat requerides en les diferents formularis que formen part del contingut d’aquest lloc web.

Serà responsabilitat de l’usuari, la lícita utilització de la informació obtinguda en aquest lloc web, ja sigui per un mateix o per part de qualsevol tercer il·legítim a qui hagi transferit aquesta informació per mitjà de qualsevol canal.

En virtut de l’esmentat anteriorment, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata als gestors del lloc Web qualsevol acte que possibiliti l’ús inadequat de les claus, identificadors i/o contrasenyes ja sigui robatori, pèrdua o qualsevol sospita d’accés no autoritzat amb la finalitat de procedir de forma immediat a la seva cancel·lació- sempre que, per mitjà de qualsevol canal, no s’hagin notificat aquests fets, INGELYT S.L. queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada d’un ús indegut de la informació a la qual s’ha tingut accés.

3.4 La navegació del lloc Web és responsabilitat de l’usuari. Això vol dir que l’usuari s’obliga a fer ús dels continguts de forma correcta i lícita.

3.5  L’usuari també es compromet a:

3.5.1 No utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, moral i a les bones costums, generalment, acceptades o que atemptin contra l’ordre públic.

3.5.2 No reproduir o copiar, distribuir, usar, modificar els continguts, excepte amb autorització per escrit per part del titular.

3.5.3 No emprar qualsevol dels continguts amb finalitat onerosa o no permesa per part d’INGELYT S.L.

3.5.4 En general, no emprar els continguts del lloc Web de forma contrària a les disposicions que estableix la normativa legal

 

4. CONTINGUTS

4.1 Aquest lloc Web conté materials preparats per INGELYT S.L. amb finalitat informativa i/o publicitària. L’usuari ha de tenir en compte que aquests materials podrien no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent entorn a les qüestions analitzades. D’igual mode, el contingut pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia

4.2 Els enllaços o vincles inclosos en aquest lloc Web poden reconduir l’usuari a d’altres llocs o pàgines Web gestionats per altres titulars, sobre els quals INGELYT, S.L. no exerceix cap mena de control. INGELYT S.L. no pot respondre ni pel que fa als continguts ni pel que fa al propi estat, ni tampoc sobre l’estat del seu accés a través d’aquest lloc web. Tampoc es pot pressuposar que INGELYT S.L. en recomani o n’aprovi els continguts, ni que tingui cap mena de relació comercial o dependència sobres aquestes pàgines.

4.3 INGELYT S.L. no garanteix ni es fa responsable de: la continuïtat o actualització dels continguts del lloc Web, els errors en els propis continguts ni la correcció de qualsevol defecte que hi pogués haver; l’absència de virus i/o altres components nocius al lloc Web o al servidor que les administra; la possible vulnerabilitat del lloc Web, la falta d’operativitat o el correcte rendiment dels seus continguts, dels danys o prejudicis que origini, de tots aquells derivats de l’incompliment d’aquestes disposicions generals.

4.4  No obstant, INGELYT S.L. declara que, actuant amb tota la diligència necessària, ha pres totes les mesures necessàries, dintre de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per tal de garantir el funcionament dels seus continguts i serveis online i per tal d’evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius per als usuaris.

 

5. ENVIAMENTS TELEMÀTICS

5.1 INGELYT S.L. pot posar a disposició dels usuaris, els quals ho hagin autoritzant prèviament, la remissió de comunicacions telemàtiques.

5.2 INGELYT S.L. enviarà comunicacions comercials a través d’aquests mitjans amb informació sobre serveis i esdeveniments, tant propis com dels seus patrocinadors.

 

6. GALETES E IPS

L’usuari accepta les condiciones d’ús de les galetes i seguiments d’IP’S, l’ús de les quals permetran a INGELYT S.L. recollir dades. Tanmateix, si l’usuari ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’Internet per tal d’evitar aquest seguiment o utilització.

 

7. INFORMACIONS FACILITADES PER PART DELS USUARIS

7.1 En los supuestos que el usuario envíe información de cualquier tipo al web site, el mismo declara, garantiza y acepta que tiene derecho a hacerlo, que tal información no infringe derecho de propiedad industrial , derecho de propiedad intelectual, secreto industrial, o acuerdo de confidencialidad. En cas que l’usuari envií informació de qualsevol tipus al lloc Web, el propi usuari declara, garanteix i accepta que té el dret a fer-ho, que l’esmentada informació no infringeix el dret de propietat industrial, dret de propietat intel·lectual, secret industrial o acord de confidencialitat.

7.2 L’usuari assumeix l’exempció de responsabilitat sense cap limitació a INGELYT S.L, respecte a qualsevol comunicació que faciliti personalment o en nom seu la qual pogués incomplir qualsevol de les condiciones esmentades a l’apartat anterior. ENLLACI AMB EL NOSTRE LLOC WEB. L’enllaç únicament podrà dirigir a la pàgina principal del lloc Web. A través del lloc Web, INGELYT S.L. podrà habilitar terceres entitats per tal que facin publicitat o ofereixin els seus serveis o creïn hipervincles amb la pàgina. En tots aquests casos INGELYT S.L. no serà responsable d’establir les Condiciones Generals i Particulars per a ser considerades en la seva utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per part de tercers. INGELYT S.L. no autoritza, de cap manera, l’establiment d’un enllaç al lloc Web a partir d’aquelles pàgines Web que incloguin continguts, Software o informacions il·lícites, il·legals, degradants, obscenes i, en general, que siguin contràries a la moral, ordre públic o normes socials generalment acceptades.

 

8. DURADA I MODIFICACIÓ

INGELYT S.L. podrà modificar, en tot moment, les condicions establertes aquí, un cop publicades degudament com aquí figuren. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

9. GENERALITATS

9.1 L’encapçalament d’aquestes disposicions son únicament enunciatives i, no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del contingut i les regles que estableixin.

9.2 En cas de sorgir discrepància entre allò que està establert en aquestes disposicions Generals i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà l’establert en aquestes darreres.

9.3 La no execució per part d’INGELYT S.L. de qualsevol dret que atorguin aquestes disposicions no n’implicarà una renuncia, excepte mitjançant reconeixement per escrit per part seva.

 

10. JURISDICCIÓ

10.1 Para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, INGELYT, S.L y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

10.2 INGELYT, S.L se somete a la legislación española procedimental vigente. Tots els casos, per als quals la normativa contempli la possibilitat de què les parts es sotmetin a un fur, INGELYT S.L. i l’usuari, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmetran als Jutjats i Tribunals de la Ciudad de Madrid.