La neteja i descontaminació són operacions crítiques a les Sales Blanques i a les zones d’ambient controlat: Sistemes VHP, sistemes de descontaminació per ozó, peracètic, sistemes WIP, CIP i SIP… La neteja i descontaminació periòdica de les zones, sistemes i equipaments són una necessitat fonamental, la qual ha de ser considerada i planificada des de l’inici del disseny. Els procediments de neteja i descontaminació, així com la seva validació periòdica requereixen temps i recursos tècnics, per la qual cosa es necessari realitzar un acurat estudi i disseny per tal de reduir al màxim l’impacte sobre el procés productiu sense reduir-ne l’eficàcia.

Els sistemes WIP, CIP i SIP necessiten el subministrament de fluids crítics com ara aigua purificada (PW), aigua calenta injectable (WFI) i Vapor Pur que s’han de tenir en compte per al balanç de consums i nexes de distribució. D’igual forma que a les instal·lacions de fluids crítics, els sistemes WIP, CIP i SIP han de ser dissenyats e instal·lats en coordinació amb la resta d’instal·lacions. Els processos que es duen a terme a l’interior de les zones d’ambient controlat estan sempre en contínua evolució i desenvolupament i, per això, els sistemes de neteja i esterilització WIP, CIP i SIP han de dissenyar-se d’acord amb els criteris de modernització i millora contínua. La validació d’aquests sistemes de descontaminació és un factor crític que s’ha de tenir en compte durant la fase de disseny

Sistemes de descontaminació: recomanacions

Els sistemes de descontaminació són essencials a les zones estèrils: generalment, estan constituïts per vapor de peròxid d’hidrogen (VHP), àcid peracètic, ozó i altres compostos fungicides i desinfectants. Per tal de garantir l’efectivitat del sistema de descontaminació és imprescindible interrelacionar-lo amb els sistemes de tractament d’aire i ventilació, això fa que sigui necessari que ambdós sistemes es dissenyin de forma conjunta i coordinada. Com a totes les instal·lacions crítiques, les instal·lacions de descontaminació han de ser validades de forma periòdica, motiu pel qual els criteris i processos de validació han de tenir-se en compte durant les fases de disseny e instal·lació.