diseño conceptual de salas blancasPel que fa a les Sales Blanques, si es pretén iniciar un projecte de futur amb la plena seguretat de què la finalitat serà l’adequada, és fonamental partir de la base d’un Disseny Conceptual on es defineixin clarament els processos a desenvolupar, requisits i necessitats.

Disseny Conceptual: aspectes a tenir en compte

És en el Disseny Conceptual on es decideixen i es seleccionen les soluciones tècniques, equipaments i serveis necessaris. Es dimensionen els edificis i locals, així com també la interacció entre ambdós, per tal de simplificar els fluxos de producció. També pot establir-se una estimació prèvia del cronograma general i de les despeses associades al projecte.

El Disseny conceptual és una part molt important del projecte, facilita una visió general de les característiques principals i proporciona una perspectiva que permet dur a terme una anàlisi dels punts forts i febles, determinació de punts crítics, previsió de creixements futurs i desenvolupament d’alternatives.

Tot Disseny Conceptual ha d’integrar espais, personal, processaments, serveis i subministraments: ha de tractar de forma conjunta i coordinada tots els fluxos d’aquestes activitats, detectant i corregint incompatibilitats, ineficàcies i conflictes.

Els aspectes normatius i reguladors, tant a nivell nacional com internacional, són una part fonamental a tenir en compte de bon principi. Ha de definir-se, clarament, el cos normatiu i les directives a complir, tant des de l’inici com en un futur previsible.

Els requisits de l’usuari URS (User Requirements) són una altra peça clau en aquesta fase i estan destinats a sintetitzar i condensar les condiciones i capacitats que el projecte ha de conformar. És per aquest motiu que és tan important per al futur desenvolupament del projecte aconseguir una correcta selecció i redacció dels URS.

En conclusió, INGELYT participa, en estreta col·laboració amb el client final, en l’elaboració d’aquesta primera etapa tan important per a qualsevol projecte d’aquesta mena.