Les Sales Blanques són un nucli molt especialitzat que requereixen d’un entorn industrial que pugui subministrar serveis, energia i subministraments: electricitat, vapor industrial, aigua freda, aigua calenta, captació de pols, fontaneria i sanejament, aigua calenta sanitària (ACS), telefonia i dades, PCI…

Serveis industrials: manteniment

Aquests serveis industrials han de calcular-se, dissenyar-se i construir-se en funció de les necessitats de la zona. Pel que fa al disseny han de tenir-se en compte les tasques de manteniment que han de realitzar-se de manera ràpida i efectiva i, a ser possible, sense interferir en el desenvolupament habitual de les zones.

El consum energètic de les instal.lacions de serveis tenen també un fort impacte en la despesa energètica total; per això, el disseny ha de basar-se en un concepte general d’eficiència energètica i en l’aprofitament d’energies gratuïtes procedents dels mateixos processos productius.