Els fluids crítics especials necessaris per a les operacions a l’interior d’una Sala Blanca, com a conseqüència de la seva complexitat, requereixen d’un tractament molt específic i han de dissenyar-se e instal·lar-se d’acord amb normatives i procediments molt estrictes.

Aigua desmineralitzada, aigua desionitzada, aigua purificada (PW), aigua de qualitat injectable (WFI), vapor pur, aire comprimit net, gasos especials…han d’integrar-se, coordinar-se e implementar-se dins de la instal·lació general donant lloc a un conjunt únic de disseny, el qual ha de personalitzar-se i adaptar-se a les condicions específiques de cada projecte.

Els processos de producció estan sempre en constant evolució i desenvolupament i, per aquest motiu, els fluids crítics e instal·lacions associats a aquests processos han de dissenyar-se, no només tenint en compte criteris de durabilitat, sinó també considerant criteris de modernització i millora contínua.

Fluids crítics: manteniment

Els fluids crítics han de dissenyar-se y construir-se de tal manera que les tasques de manteniment puguin dur-se a terme de forma ràpida i efectiva, afavorint la implantació de programes de manteniment predictiu e intentant que les operacions de manteniment correctiu puguin realitzar-se de forma ràpida i eficient, generant el menor impacte possible sobre el procés productiu.

Les instal·lacions de fluids crítics han de ser qualificades i validades periòdicament; per aquest motiu, el disseny ha de fer-se de manera que les operacions de validació puguin realitzar-se de forma ràpida i efectiva, tant per a garantir una validació correcta i eficaç, com per a reduir el temps i els mitjans necessaris.