El conjunt d’envans està format per panells de tipus sandvitx amb formació simètrica i superfície llisa.

Són autoportants, fàcilment desmuntables i van acoblats entre sí femella a femella, mitjançant perfileria oculta i buida d’alumini, que alhora es pot emprar per a donar pas a les instal·lacions elèctriques.

L’acabat dels panells pot ser:

Resina fenòlica: PANELL TECNIPURE RESINA
Xapa metàllica: PANELL TECNIPURE XAPA

Ambdós es fabriquen a partir d’un suport rígid, estable amb densitat homogènia (poliestirè o llana de fibra de roca, segons les necessitats) i s’enganxa a fàbrica mitjançant plaques massisses de resina sintètica termostable o bé xapa metàl·lica pre-lacada llisa.

Ambdós tipus d’acabats atorguen al panell excel·lents qualitats.
– Alta resistència a l’impacte i al ratllat en el cas del panell de resina
– Bon comportament a l’abrasió i a la calor en el cas del panell de xapa

L’espessor total estàndard dels panells és de 52 mm, si bé es pot fabricar en altres espessors (50, 75, 100, 120 mm…) en funció de les necessitats constructives o d’aïllament.

Com a conseqüència de les seves característiques constructives, els PANELLS TECNIPURE poden mecanitzar-se en obra per tal d’adaptar-se als tancaments existents.

Les juntes d’unió entre panells es segellen per tal de garantir-ne l’estanquitat i, les unions verticals entre parets i les horitzontals amb els terres i sostres, es realitzen mitjançant perfileria sanitària d’alumini lacat o anoditzat o PVC formant un radi de 50 mm.