El compliment de la normativa referent a les zones d’ambient controlat es basa en un bon disseny i funcionament del Sistema de Tractament d’aire, això fa que aquest esdevingui un dels factors crítics més importants quan es tracta de dissenyar, construir i validar una instal·lació d’aquesta mena.

La temperatura, humitat, pressió, velocitat, distribució, neteja i qualitat de l’aire són els paràmetres que han de ser controlats i registrats adequadament per tal d’aconseguir i de mantenir les condicions específiques.

Les zones d’ambient controlat poden tenir utilitats diverses i requisits molt especials: zones netes, zones estèrils, zones de contenció i d’alta contenció, zones de seguretat biològica, zones antideflagrants (ATEX)…

En qualsevol dels casos es necessari considerar les especificacions i característiques pròpies de cada zona tenint en compte les condicions d’utilització i explotació per part de l’usuari final.

Sistemes de tractament d’aire: disseny

El disseny dels sistemes de tractament d’aire ha de ser personalitzat i adaptat a les condicions específiques de cada projecte.

El sistema no solament ha de seguir i complir la normativa general especificada per a cada ús, sinó que ha d’adaptar-se a les condicions particulars de cada usuari, així com a les característiques d’operació i producció, les expectatives de creixement i les tendències futures de les normatives aplicables.

Tanmateix, també ha de tenir-se en compte la vida útil esperada de la instal·lació, la qual ha de ser dissenyada no només d’acord amb els criteris de durabilitat, sinó també amb els criteris de modernització i millora contínua.

Finalment, el consum energètic de la instal·lació dels sistemes de tractament d’aire és un altre dels factors rellevants a tenir en compte, ja que constitueix un dels principals components en la despesa energètica total de la planta. Per això, un disseny modern ha d’incloure criteris d’estalvi energètic, no només per mitjà de la selecció dels equipaments i components més eficients, sinó mitjançant un concepte de disseny general fonamentat en la eficiència energètica.

El departament d’enginyeria de climatització d’INGELYT s’encarrega de dissenyar, calcular, executar i controlar els sistemes de tractament d’aire.

Aquest tipus d’instal·lacions s’encarreguen, bàsicament, del tractament i filtració de l’aire de forma adequada, controlant, a més a més, la resta de paràmetres ambientals d’acord amb els USR’s i la seva adaptació a la normativa específica de cada cas. El control de les pressions diferencials i una estricta regulació del propi escalat, generant sobrepressions o depressions a les diferents sales, permet reduir i controlar la introducció, generació i retenció de qualsevol tipus de contaminació a les sales: microbiològica, per partícules de pols, creuada entre productes o qualsevol altra contaminació externa, fins i tot la que pugui ser generada pels mateixos operaris.
Tanmateix, els sistemes de distribució i extracció de l’aire estan dissenyats per aconseguir una neteja màxima de l’ambient, minimitzant la producció, generació i retenció de partícules en suspensió.

Les nostres instal·lacions inclouen:

  • Climatitzadors específics per a Sala Blanca.
  • Sistemes de producció de fluids de climatització (aigua freda, vapor, aigua calenta)
  • Xarxes de distribució d’aire.
  • Xarxes de distribució de fluids.
  • Sistemes d’humidificació i deshumidificació.
  • Filtració absoluta.
  • Sistemes de recuperació d’energia.

Generalment, tot aquest equipament duu associat un sistema de control, gestió i adquisició de dades, en acord amb els estàndards internacionals CFR21 part 11 i GAMP5 que permet gestionar i visualitzar l’estat de les variables determinants per a la instal·lació. Aquests sistemes serveixen per a dur un control de tots els components del sistema, vigilància i gestió d’alarmes, gestió automàtica dels cicles de funcionament, registre, processament i visualització de tots els paràmetres de funcionament, gestió d’històrics per a l’anàlisi i optimització del funcionament de la instal·lació.

Les instal·lacions de tractament d’aire per a Sales Blanques i zones d’ambient controlat han de ser qualificades i validades periòdicament , per aquest motiu, el disseny de la instal·lació ha de realitzar-se de tal manera que les operacions de validació es puguin dur a terme de manera ràpida i efectiva, ja sigui per a garantir una validació correcta i eficaç com per a reduir el temps i els mitjans necessaris.