INGELYT fabrica portes corredisses, específiques, per a ser emprades en sales netes i zones d’ambient controlat. Aquest tipus de portes estan, especialment, indicades per a aquelles zones en les quals no es possible usar portes batents per mancança d’espai.

L’acabat és de resina fenòlica, que proporciona una gran resistència als cops i al ratllat i un bon comportament enfront als agents de neteja i desinfecció.

S’han dissenyat, especialment, per a les àrees netes, no només pel seu disseny ergonòmic, sinó també pel seu sistema d’apertura amb absència de carril sobre el terra, la qual cosa elimina els possibles focus d’acumulació de brutícia i permet el desplaçament de carros i persones sense cap mena d’impediment físic.

En funció del grau d’estanquitat podem distingir diversos models:

Porta corredissa Model PC: porta construïda amb panell Tecnipure resina amb fulla de 42 mm d’espessor amb cantells compactes i sistema d’apertura manual amb guies d’acer tipus Klein. Concebuda per a la separació de zones amb condicions ambientals similars, on l’estanquitat no és un factor determinant.

Porta corredissa d’aire limitat: Porta construïda amb panell Tecnipure resina amb fulla de 17 mm d’espessor amb cantells, amb perfileria d’alumini i sistema d’apertura automàtic. Equipada amb juntes de goma especials a tot el seu perímetre que permeten regular el cabdal d’aire i garantir-ne l’estanquitat de la fulla en posició de tancament.

Porta corredissa estanca: Porta amb sistema d’apertura automàtic, construïda amb panell Tecnipure resina amb fulla de 40 mm d’espessor i perfileria especial d’alumini, el disseny de la qual- juntament amb una junta tubular contínua – aconsegueixen un tancament estanc i una perfecta hermeticitat. Dissenyada per a zones amb estrictes requisits, on és molt important garantir-ne la màxima estanquitat.