S’utilitzen, generalment, en recintes de poca alçada del sostre fals per tal de permetre que es pugui visitar, la qual cosa obliga a realitzar l’accés a les instal·lacions des de la pròpia sala.

Poden ser:

Modulars: sostres amb perfileria vista per tal de ser registrats des de l’interior de la sala.

Continus: sostres amb perfileria oculta, emprats quan es pretén minimitzar el número de juntes i evitar-ne la perfileria vista. Són sostres, en general, de difícil accés, on no hi ha una estructura auxiliar de pas o registres específics.

En funció del tipus de sostre seleccionat i les necessitats de la instal·lació, els acabats i espessors utilitzats són variables, si bé, generalment, els panells emprats per a aquest tipus de sostre són de tipus sandvitx amb acabats en xapa lacada llisa e interior de suport rígid estable d’alta densitat (poliestirè, poliuretà o llana de fibra de roca)